به وبلاگ تنها ترین ادم دنیا خوش آمدید!
1 پاپوك فارسي نعناي دشتي با گل آذيني مانند سنبل در بخش خراسان
2 پارديس فارسي پرديس
3 پارميدا فارسي,اوستایی-پهلوي پارميس، نام دختر برديا ونوه كوروش پادشاه هخامنشي -پارميدا تغيير يافته نام اوستايي پرومیثه يا پرومیزد و به معني بانوي دانا دانشمند يا بانوي پرمهر است
4 پارميس فارسي پرميس، نام دختر برديا ونوه كوروش پادشاه هخامنشي -پارميدا تغيير يافته نام اوستايي پرومیثه يا پرومیزد و به معني بانوي دانا دانشمند يا بانوي پرمهر است
5 پارمين فارسي نام همسر داريوش پادشاه هخامنشي
6 پاشنگ فارسي خوشه انگور
7 پاك آفرين فارسي آفريننده پاك
8 پاك رخ فارسي پاكيزه رو، زيبا رو
9 پاك گوهر فارسي پاك گهر
10 پاكدخت فارسي دختر پاك و عفيف
11 پاكنوش فارسي پاك نوشنده
12 پاليز فارسي باغ
13 پامچال فارسي گلي زينتي به رنگهاي سفيد، صورتي، يا نارنجي
14 پانته آ یونانی نام همسر آبرداتاس كه در زمان كوروش، پادشاه شوش بود
15 پانتي فارسي نام همسر آرياسب از سرداران كوروش پادشاه هخامنشي
16 پانيذ فارسي شكر، فانيذ
17 پاييزان فارسي هنگام پاييز
18 پديده فارسي آنچه اتفاق مي افتد يا وجود دارد و مي توان آن را تجربه كرد ، شخص، چيز، يا حادثه چشمگير
19 پرارين فارسي خوب و نيكو
20 پرارين دخت فارسي دختر نيكو و خوب
21 پربها فارسي باارزش، قيمتي
22 پرتو فارسي درخشش، تلألو
23 پرخيده فارسي از لغات اساطيري است
24 پردخت فارسي يا مخفف پريدخت
25 پرديز فارسي پرديس
26 پرديس فارسي فردوس ، باغ، بستان
27 پرزاد فارسي پر + زاد( زاده)،مخفف پري زاده
28 پرزين کردی پرچيني از گلهاي ريز به دور باغات
29 پرستك فارسي پرستو
30 پرستو فارسي پرنده اي سياه و سفيد با بالهاي باريك كه مهاجر است
31 پرستوك فارسي پرستو
32 پرسون فارسي برهون هاله، خرمن ماه
33 پرسيا فارسي پرشيا
34 پرشاد فارسي نام خواهر داريوش دوم پادشاه هخامنشي
35 پرشنگ کردی قطره هاي آب كه پاشيده مي شود
36 پرك فارسي ستاره سهيل، تاج
37 پرگام فارسي نام امپراطوري اي در زمان سلوكيان
38 پرگان فارسي
39 پرگل فارسي (به فتح پ) هر يك از گلبرگهاي گل
40 پرگل فارسي (به ضم پ) داراي گلهاي زياد، پر از گل
41 پرگون فارسي لطيف چون پر
42 پرمون فارسي زينت و آرايش
43 پرميس فارسي پارميس، نام دختر برديا ونوه كوروش پادشاه هخامنشي -پارميدا تغيير يافته نام اوستايي پرومیثه يا پرومیزد و به معني بانوي دانا دانشمند يا بانوي پرمهر است
44 پرن فارسي پروين
45 پرنا فارسي پرنيان
46 پرناز فارسي مركب از پر + ناز( زيبا، قشنگ)
47 پرناك فارسي جوان، برنا
48 پرند فارسي پرن ، پارچه ابريشمي بدون نقش ونگار، حرير ساده
49 پرندخت فارسي دختر لطيف چون پرند
50 پرنددخت فارسي پرندخت
2 پرندك فارسي پشته، كوه كوچك
3 پرندوش فارسي پس پريشب
4 پرنديس فارسي نرم و لطيف چون پرند
5 پرندين فارسي نرم و لطيف چون پرند
6 پرنون فارسي پرنيان
7 پرنيا فارسي فرنيا
8 پرنيان فارسي پارچه ابريشمي داراي نقش و نگار
9 پرنين فارسي مانند پر
10 پرو فارسي پروين
11 پروا فارسي ملاحظه، فرصت و زمان پرداختن به كاري ، فراغت و آسايش، توجه
12 پروانه فارسي حشره اي با بدن كشيده و باريك و بالهاي پهن پوشيده از پولكهاي رنگارنگ
13 پرور فارسي ريشه پروردن، داراي پر
14 پروش فارسي لطيف چون پر
15 پروشات اوستایی-پهلوي بسيار شاد ، نام همسر داريوش دوم پادشاه هخامنشي
16 پروين فارسي دسته اي از شش ستاره درخشان در صورت فلكي ثور، ثريا
17 پري فارسي در فرهنگ عوام، موجودي بسيار زيبا، نيكوكار، و نامرئي كه گاه خود را نشان مي دهد و با جمالش انسان را فريفته خود مي كند
18 پري پيكر فارسي آنكه اندامي زيبا چون پري دارد
19 پري تاج فارسي پري(موجودي بسيار زيبا) + تاج ، سرآمد پريان
20 پري جان فارسي مركب از پري + جان( واژه محبت آميز در خطاب به اشخاص، به معني عزيز)
21 پري دخت فارسي دختر پري ، نام دختر پادشاه چين كه سام پسر نريمان عاشق او شد و زال پدر رستم از او زاده شد
22 پري سيما فارسي پري(فارسي) + سيما(عربي) پريچهره، زيبارو
23 پري گل فارسي زيبا چون گل و پري
24 پري ويس فارسي نام زني در ويس و رامين
25 پريا فارسي زيبا چون پري
26 پريان فارسي پري ها
27 پريچه فارسي پري كوچك
28 پريچهر فارسي پريچهره
29 پريچهره فارسي آن كه چهره اي زيبا چون پري دارد، زيبا رو
30 پريرخ فارسي پريچهره، زيبا رو
31 پريرو فارسي پري چهره، زيبا رو
32 پريزاد فارسي زاده پري، زيبا ، نام همسر داريوش دوم پادشاه هخامنشي
33 پريزاده فارسي پريزاد
34 پريسا فارسي زيبا چون پري
35 پريشا فارسي پري شاه، شاه پري ها
36 پريفام فارسي زيبا چون پري
37 پريماه فارسي زيبا چون ماه و پري
38 پرين فارسي نرم و لطيف چون پر، نام بانوي دانشمند ايراني، دختر گبادشاه كه يك نسخه از اوستا را به زبان پهلوي براي دستوران و موبدان هندي رونويسي كرد
39 پريناز فارسي داراي ناز و كرشمه اي چون پري
40 پرينام فارسي داراي نامي زيبا
41 پرينوش فارسي داراي نامي زيبا
42 پريوش فارسي زيبا چون پري
43 پسته فارسي ميوه اي كوچك و بيضي شكل كه مغز آن خوراكي است ، در شعر، دهان معشوق
44 پگاه فارسي سپيده دم، صبح زود
45 پوپك فارسي پرنده اي كه تاجي از پر بر سر دارد، هدهد
46 پوپه فارسي پوپك
47 پوران فارسي پوران دخت
48 پوران دخت فارسي از شخصيتهاي شاهنامه، نام ملكه ايران در دوران ساساني و دختر خسرو پرويز پادشاه ساساني
49 پولك فارسي دايره هايي كوچك و نازك به رنگهاي مختلف كه براي تزيين لباس به كار مي رود ، فلس ماهي كه روي بدن ماهي را پوشانده است
50 پونا فارسي در گويش سمنان پونه
6    پيدرا    فارسي      رودي در امريكا                                                                                           ناديا فرانسه اميد، آرزو
6 نادين روسی,فرانسه اميد و آرزو
7 ناربن فارسي درخت انار
8 ناردانا فارسي ناردانه
9 ناردانه فارسي دانه انار
10 ناردخت فارسي,عربی نار(عربي) + دخت(فارسي) دختر آتشين
11 نارديس فارسي,عربی مانند انار، نار(عربي) + ديس(فارسي) مانند آتش
12 نارسيس یونانی لاتين از يوناني، نرگس، نام جواني زيباروي در اساطير يونان كه وقتي صورت خود را در آب ديد عاشق خود شد و در آب پريد و غرق گشت و تبديل به گل نرگس گرديد
13 نارگل فارسي گل انار
14 نارگل فارسي آن كه چون گل لطيف و زيبا است
15 نارنج فارسي ميوه اي آبدار و ترش از مركبات
16 نارو فارسي پرنده اي خوش آواز مانند بلبل
17 نارون فارسي درختي خوش اندام و پُربَرگ و سايه دار
18 نارين فارسي منسوب به نار، تر و تازه
19 نارينه ارمنی ظريف
20 ناريه عربی آتشي، آتشين
21 ناز فارسي كرشمه، غمزه
22 نازآفريد فارسي آفريده ناز و زيبا
23 نازآفرين فارسي مركب از ناز( زيبا) + آفرين( آفريننده)، نام همسر فتحعلي شاه قاجار
24 نازان فارسي فخركننده، نازكننده
25 نازانتا آشوری عشوه گر، طناز
26 نازبانو فارسي بانوي زيبا و عشوه گر
27 نازبو فارسي ريحان
28 نازپري فارسي آنكه مانند پري زيباست، نام دختر پادشاه خوارزم و همسر بهرام گور پادشاه ساساني
29 نازجهان فارسي موجب نازش و مباهات جهان
30 نازخاتون فارسي بانوي زيبا،نام دختر امير كردستان در زمان پادشاهاي الجايتو
31 نازدار فارسي آن كه رفتاري خوشايند و جذاب دارد، ملوس
32 نازدانه فارسي فرزند محبوب پدر و مادر، دردانه
33 نازدخت فارسي دختر زيبا و ناز
34 نازدلبر فارسي معشوق زيبا و جذاب، نام دختري در منظومه ويس و رامين
35 نازرخ فارسي داراي روي زيبا و لطيف
36 نازك فارسي نازنين و زيبا
37 نازك فارسي محبوب، معشوق، لطيف، ظريف
38 نازگوهر فارسي داراي گوهر زيبا، گوهر و سنگ زيبا و قيمتي
39 نازگيتي فارسي موجب نازش و مباهات گيتي
40 نازلي فارسي ناز(فارسي) + لي(تركي) داراي ناز و عشوه، نام يكي از شهرهاي تركيه
41 نازمهر فارسي مهرناز،زيبا چون خورشيد
42 نازنوش فارسي زيبا و شيرين
43 نازنين فارسي بسيار دوست داشتني، عزيز و گرامي، زيبا و ظريف
44 نازنين فارسي زيبا و شيرين
45 نازنين چهر فارسي داراي صورتي ظريف، زيبا و دوست داشتني
46 نازي فارسي منسوب به ناز
47 نازياب فارسي از شخصيتهاي شاهنامه، نام يكي از زنان شاعر بهرام گور پادشاه ساساني
48 نازيار فارسي يار زيبا
49 نازيك ارمنی نازي، منسوب به ناز
50 نازيلا فارسي دختر طناز و عشوه گر
نازينه فارسي منسوب به ناز
2 ناژين فارسي درخت نارون
3 نافه فارسي ماده اي با عطر نافذ و پايدار كه زير پوست شكم نوعي آهو به دست مي آيد
4 ناكتا فارسي ناك(در گويش مازندران نوعي گلابي شيرين) + تا، شيرين مثل گلابي
5 نانا فارسي پدر و مادر، نعناع
6 نانسي فرانسه نام شهري در فرانسه
7 نانيسا فارسي نام روستايي در نزديكي مراغه
8 ناوه فارسي نام روستايي در نزديكي خرم آباد
9 ناهيد فارسي زهره، آناهيتا،از شخصيتهاي شاهنامه، نام ديگر كتايون همسر گشتاسپ پادشاه كياني
10 نبات عربی ماده خوراكي سفت، بلورين، و شيرين
11 نجلا عربی زني كه داراي چشمان درشت است
12 نجم عربی ستاره ، نام سوره اي در قرآن كريم
13 نجمه عربی مؤنث نجم،ستاره
14 نجوا عربی سخن آهسته
15 نجيبه عربی مؤنث نجيب، شريف، اصيل،عفيف، پاكدامن
16 ندا عربی صداي بلند، فرياد، بانگ
17 نديمه عربی مؤنث نديم ،همنشين و هم صحبت، به ويژه با بزرگان
18 نرجس عربی معرب از فارسي،نرگس، نام همسر امام حسن عسگري(ع) و مادر حضرت مهدي(ع)
19 نرسا فارسي در اساطير زوروانيه نام يكي از خدايان
20 نرگس فارسي,یونانی از يوناني ، گلي خوشبو و زينتي با گلبرگهاي سفيد و زرد
21 نرمين فارسي منسوب به نرم، لطيف، مهربان
22 نسا عربی زنان، نام سوره اي در قرآن كريم
23 نساك فارسي نام همسر سيامك پسر كيومرث پادشاه پيشدادي
24 نستر فارسي نام راهبي همزمان با انوشيروان پادشاه ساساني
25 نسترن فارسي گلي شبيه رز به رنگهاي صورتي، سفيد و زرد
26 نسرين فارسي گلي به رنگ زرد يا سفيد و خوشبو كه يكي از گونه هاي نرگس است
27 نسرين مهر فارسي زيبا و درخشان چون گل نسرين و خورشيد
28 نسرين نوش فارسي زيبا چون گل نسرين و شيرين چون عسل، نام دختر پادشاه سقلاب و همسر بهرام گور پادشاه ساساني
29 نسيم عربی بادملايم و خنك، باد بسيار آرام، بوي خوش
30 نشميل کردی زيبا
31 نصيبه عربی سهم كسي از چيزي، بهره ، سرنوشت، تقدير
32 نظاره عربی نگريستن، نگاه كردن، تماشا
33 نعنا عربی نعناع، گياهي كاشتني و خوشبو
34 نعناع عربی نعنا، گياهي كاشتني و خوشبو
35 نعيمه عربی مؤنث نعيم، نعمت، نرم و لطيف،
36 نغمه عربی آهنگ يا ملودي،آوازه
37 نفيسه عربی مؤنث نفيس
38 نقره فارسي فلزي گرانبها، نرم و سفيد كه در ساختن زيورآلات، آينه، و... به كار مي رود
39 نكهت عربی بوي خوش
40 نكيسا فارسي نام موسيقيدان مشهور در زمان خسروپرويز پادشاه ساساني
41 نگار فارسي نقش، تصوير، زيور، زينت، دختر يا زن زيباروي
42 نگاربسته فارسي نقشي كه زنان با حنا بر دست و پاي خود مي بندند
43 نگارشيد فارسي نقش و نگار درخشان
44 نگاره فارسي نقش، شكل، تصوير
45 نگارين فارسي زيبا، آراسته، مزين
46 نگين فارسي سنگ قيمتي و زينتي كه بر روي انگشتر، گوشواره، و جز آنها كار مي گذارند
47 نگينا عبری موسيقي، آواز
48 نگينه فارسي نگين + هاي تشبيه،مانند نگين
49 نوا فارسي صداي آهنگين، نغمه،آواز، نام يكي از لحنهاي قديم موسيقي ايراني
50 نواآفرين فارسي آفريننده نغمه و آواز
نوال عربی عطا، بخشش، بهره، نصيب
2 نوباوه فارسي كودك يا نوجوان، ميوه اي كه تازه رسيده باشد، ميوه تازه و نورس
3 نوبر فارسي تر و تازه و جديد، شاداب
4 نوبهار فارسي آغاز فصل بهار، فصل بهار، نام آتشكده اي در بلخ
5 نوبهار سنسکریت معشوق يا زن زيبارو
6 نور عربی روشنايي، فروغ، از نامهاي خداوند، نام سوره اي در قرآن كريم
7 نورآفرين فارسي,عربی نور(عربي) + آفرين(فارسي) آفريننده نور و روشنايي
8 نورا فارسي,عربی نور(عربي) + ا(فارسي)، مؤنث انور درخشان، تابان
9 نورافشان فارسي,عربی نور(عربي) + افشان(فارسي) آنچه از خود نور و روشنايي منتشر مي كند، نورپاش
10 نوران فارسي,عربی نور(عربي) + ان(فارسي) مركب از نور( روشنايي) + ان(پسوند اتصاف) ، نام روستايي در نزديكي اردبيل
11 نورسته فارسي تازه روييده، جوان، تازه بالغ شده
12 نوري فارسي,عربی نور(عربي) + ي(فارسي) منسوب به نور
13 نورين فارسي,عربی نور(عربي) + ين(فارسي) نوراني، نوري
14 نوريه عربی منسوب به نور، درخشان
15 نوژان فارسي درخت صنوبر و كاج
16 نوش آفريد فارسي آفريده بي مرگ، آفريده جاويد
17 نوش آفرين فارسي جاويدان آفريده شده
18 نوش آگين فارسي به شهد و شكر آويخته، نوشين
19 نوش لب فارسي داراي لبي شيرين، شيرين لب
20 نوشا فارسي نيوشا، شنوا، شنونده
21 نوشابه فارسي آب گوارا، نام پادشاهي در سرزمين بردع
22 نوشاد فارسي نام شهري كه زيبارويان آن معروف بوده اند
23 نوشان فارسي نوشنده
24 نوشزاد فارسي زاده جاويد، از شخصيتهاي شاهنامه، نام همسر انوشيروان پادشاه ساساني
25 نوشناز فارسي داراي ناز و غمزه شيرين
26 نوشه فارسي انوشه،جاويد، زنده، شاد، خوشحال، خرم، گوارا، از شخصيتهاي شاهنامه، نام دختر بهرام بهراميان و خواهر نرسي پادشاه ساساني
27 نوشيد فارسي مركب از نو( تازه) + شيد( خورشيد)، نام مادر ماني دين آور معروف ايراني
28 نوشين فارسي شيرين، خوشايند، دلپذير، گوارا، خوش گوار
29 نوشين لب فارسي نوش لب، داراي لبي شيرين، شيرين لب
30 نوشينه فارسي نوشين،شيرين، خوشايند، دلپذير، گوارا، خوش گوار
31 نوگل فارسي گلي كه تازه شكفته شده است، دختر جوان
32 نونا سریانی برج حوت، نام مادر ابراهيم(ع)
33 نهال فارسي درخت يا درختچه نورس كه تازه نشانده شده است
34 نهضت عربی حركت، عزيمت
35 نياز فارسي حاجت،احتياج
36 نيايش فارسي دعا به درگاه خداوند، ستايش، عبادت، پرستش و احترام نسبت به كسي
37 نيتا فارسي
38 نير عربی روشن، منور
39 نيروانا سنسکریت آخرين مرحله سلوك در نزد"بودا" كه مرحله محو شدن جنبه حيواني وجود و رسيدن به كمال است
40 نيره عربی مؤنث نير،روشن و منور
41 نيسا فارسي نام همسر پادشاه كاپادوكيه
42 نيك آفريد فارسي آفريده خوب و نيكو
43 نيك آفرين فارسي آفريننده نيكي و خوبي
44 نيك اختر فارسي داراي ستاره و طالع خوب و خوش، خوشبخت، سعادتمند
45 نيك تاج فارسي آن كه تاج نيكو و خوب دارد
46 نيك تاش فارسي,ترکی نيك(فارسي) + تاش(تركي) همتا و مانند نيكان
47 نيك چهر فارسي نيك چهره،خوبرو، نيكوروي، زيبا
48 نيك چهره فارسي نيكچهر،خوبرو، نيكوروي، زيبا
49 نيك دخت فارسي دختر خوب و نيكو
50 نيك رخسار فارسي آن كه داراي چهره اي پاك و زيباست
3 نيكا فارسي چه خوب است، خوشا، نام رودي در شمال ايران
4 نيكتا فارسي خوب، نيكو
5 نيكناز فارسي آن كه داراي عشوه و غمزه اي خوب و نيكوست
6 نيكو فارسي خوب، زيبا
7 نيكو لقا فارسي,عربی نيكو(فارسي) + لقا(عربي) زيبا رو، زيبا چهر
8 نيلا فارسي نيل(سنسكريت) + ا(فارسي) به رنگ نيل، نيلي
9 نيلرام فارسي نام فرشته نگهبان برف و باران و تگرگ
10 نيلگون فارسي نيل(سنسكريت) + گون(فارسي) به رنگ نيل، كبود، لاجوردي
11 نيلوفر سنسکریت گلي به رنگ سفيد، كبود، و زرد كه مصرف دارويي دارد-همچنين نام يکي از جشنهاي ايرانيان قديم(جشن نيلوفر) که در روز هفتم يا هشتم هر ماه برگزار مي شد و هرکس که در اين روز از پادشاه حاجتي مي خواست برآورده مي‌شد
12 نيمتاج فارسي نيم(فارسي) + تاج(فارسي) تاج كوچك آراسته به جواهر
13 نينا عبری زيبايي، خوش اندامي و ظرافت
14 نيوان فارسي نيواندخت،نام مادر انوشيروان، همسر قباد پادشاه كياني
15 نيواندخت فارسي نيوان،نام مادر انوشيروان، همسر قباد پادشاه كياني
16 نيوشا فارسي شنوا، شنونده
17 نيووند فارسي نام گياهي است

شاپرك فارسي نوعي پروانه بزرگ كه معمولاً شب پرواز مي كند
2 شاپري فارسي شاه پري
3 شاخ شمشاد فارسي كنايه از قدبلند و رعنا
4 شاخ نبات فارسي,عربی شاخ(فارسي) + نبات(عربي) ، شاخ شكر، نام افسانه اي معشوقه حافظ شيرازي
5 شاخسار فارسي محل انبوهي شاخه هاي درخت
6 شادآفريد فارسي آن كه شاد آفريده شد، آفريده شاد
7 شاداب فارسي با طراوت، تازه
8 شادان بانو فارسي بانوي شاد
9 شادانه فارسي شاهدانه
10 شادبانو فارسي بانوي شاد
11 شادبهر فارسي آن كه از شادي بهره دارد، خوشحال
12 شادپري فارسي پري شاد
13 شادخاتون فارسي بانوي شاد
14 شاددخت فارسي دختر شاد
15 شادرخ فارسي آن كه چهره اي شاد و متبسم دارد
16 شادرو فارسي شادرخ
17 شادروز فارسي نيكروز، خوشبخت
18 شادفر فارسي آن كه داراي شكوه و شادي است
19 شادك فارسي نام مستعار سمك در داستان سمك عيار
20 شادكامه فارسي كامروا، خوشحال، شادمان
21 شادگل فارسي آن كه چون گل شاداب است
22 شادگون فارسي شاد و خوشحال
23 شادمانه فارسي خشنود، شاد
24 شادناز فارسي مركب از شاد(خوشحال) + مهر( محبت يا خورشيد) ،نام شهر يا مكاني در نيشابور
25 شادنوش فارسي نوشنده شادي، شاد و خوشحال
26 شادور فارسي شادمان، خوشحال
27 شادي فارسي خوشحال، شادماني
28 شارك فارسي سار(پرنده)
29 شاسپرم فارسي ريحان
30 شاليزار گیلکی برنجزار
31 شاميرام آشوری نامش بلند باد
32 شاه آذر فارسي شاه آتش
33 شاه آفريد فارسي آفريده شاه ، نام دختر فيروز پسر يزدگرد پادشاه ساساني
34 شاه اسپرم فارسي شاسپرم
35 شاه بانگ فارسي گياهي با ميوه زرد رنگ و معطر
36 شاه پرك فارسي شاپرك
37 شاه پرند فارسي نام نوه يزگرد پادشاه ساساني
38 شاه پري فارسي شاه پريها، عنبر
39 شاه پسند فارسي گياهي كاشتني و زينتي كه گلهاي رنگارنگ چتري دارد
40 شاه پونه فارسي نام نوه يزدگرد پادشاه ساساني
41 شاه جهان فارسي مَلِك و سرور عالم ، نام يكي از مهمترين قله هاي رشته كوه آلاداغ در شمال خراسان، نام چندتن از پادشاهان مغول هند(تيموريان)، نام پسر جهانگير پادشاه بابري
42 شاه خاتون فارسي بانوي پادشاه،نام دختر قدرخان، پادشاه تركستان در دوره غزنوي
43 شاه صنم فارسي,ترکی شاه(فارسي) + صنم(عربي) ، شاه زيبارويان، نام همسر فتحعلي شاه قاجار
44 شاه فريد فارسي شاه آفريد
45 شاه ناز فارسي نام يكي از لحنهاي قديم موسيقي ايراني
46 شاه نبات فارسي,عربی شاه(فارسي) + نبات(عربي) نام همسر فتحعلي شاه قاجار
47 شاهبانو فارسي ملكه ، شهبانو، نام دختر فخرالدوله ديلمي
48 شاهجان فارسي عنوان مرو كه از شهرهاي قديم خراسان بوده است
49 شاهدانه فارسي نام گياهي است كه از دانه آن روغن مي گيرند

1 شاهفرند فارسي شاه پرند
2 شايا فارسي شايان
3 شايان دخت فارسي دختر شايسته
4 شايسته فارسي سزاوار، لايق و درخور
5 شايلي ترکی بي همتا
6 شب آرا فارسي آراينده شب
7 شب افروز فارسي ماه ، زيباروي، درخشنده
8 شب بو فارسي گلي معطر و زينتي در رنگهاي متفاوت
9 شب پره فارسي پروانه ، خفاش
10 شب دخت فارسي دختر شب
11 شب ناز فارسي زيبايي شب، ناز شب
12 شباهنگ فارسي مرغ سحر، بلبل، ستاره اي كه پيش از صبح طلوع مي كند
13 شبديس فارسي مانند شب
14 شبگون فارسي به رنگ شب، شبرنگ
15 شبنم فارسي قطره اي كه شب روي برگ گل و گياه مي نشيند، ژاله
16 شراره عربی درخشش، روشني، جرقه
17 شرافت عربی بزرگ منشي، ارزشمندي
18 شرمين فارسي با شرم، با حيا، محجوب
19 شرمين دخت فارسي دختر باحيا و محجوب
20 شرمينه فارسي شرمين
21 شروانه فارسي نام دايه مه پري در داستان سمك عيار
22 شريفه عربی مؤنث شريف ، ارزشمند، عالي، سيد، ارجمند
23 شرين فارسي در گويش سمنان شيرين
24 شعري عربی نام ستاره اي
25 شعله عربی زبانه و درخشش آتش، فروغ، روشني
26 شفيعه عربی مؤنث شفيع، شفاعت كننده
27 شفيقه عربی مؤنث شفيق،مهربان
28 شقاقل یونانی گياهي پايا با برگهاي معطر و ريشه هاي ضخيم و خوراكي
29 شقايق عربی گلي سرخ رنگ با چهار گلبرگ كه در قاعده گلبركگهايش لكه سياهي هست
30 شكال فارسي در گويش مازندران آهو
31 شكر سنسکریت ماده بلوري شيرين و سفيدرنگ، زيبارو، نام معشوقه اصفهاني خسروپرويز پادشاه ساساني در منظومه خسرو و شيرين
32 شكرانه فارسي,عربی شكر(عربي) + انه(فارسي) شكرگزاري، سپاسگزاري
33 شكربانو سنسکریت,عربی (به كسر شين) شكر(سنسكريت) + بانو (فارسي) بانوي شيرين و زيبا
34 شكردخت سنسکریت,فارسي (به كسر شين) شكر(سنسكريت) + دخت (فارسي) دختر شيرين
35 شكرناز سنسکریت,فارسي (به كسر شين) شكر(سنسكريت) + ناز(فارسي) داراي ناز و غمزه دلپذير
36 شكرين سنسکریت,فارسي (به كسر شين) شكر(سنسكريت) + ين(فارسي) هر چيز شيرين
37 شكفته فارسي باز شده، شاداب، تازه، خندان
38 شكوفا فارسي شكفته شده، غنچه اي كه باز شده است، رشد يافته
39 شكوفه فارسي گل درخشان ميوه دار
40 شكوه فارسي شأن، حشمت، بزرگي، هيبت، وقار
41 شكوه دخت فارسي دختر باوقار
42 شكوه ناز فارسي آن كه داراي شكوه و زيبايي است
43 شكوهنده فارسي با شكوه، دارنده شكوه و جلال
44 شكوهه فارسي جمال، زيبايي
45 شكيبا فارسي صبور و بردبار
46 شكيبه فارسي بردبار و صبور
47 شكيلا فارسي,عربی شكيل(عربي) + ا (فارسي) داراي شكل زيبا
48 شلاله ترکی آبشار
49 شمايل عربی خوبيها و خصلتهاي نيكو و پسنديده، شكل و صورت
50 شمس الملوك عربی خورشيد شاهان ، نام يكي از پادشاهان ايلك خاني تركستا
4 شمشاد فارسي درختي هميشه سبز، شخص خوش قد و قامت
5 شميرا فارسي نام عمه شيرين در منظومه خسروشيرين
6 شميس عربی مصغر شمس
7 شميسه عربی مؤنث شميس ، مصغر شمس
8 شميلا عربی,فارسي شميل(عربي) + ا(فارسي) ، منسوب به شميل، نسيم و باد شمال
9 شميم عربی بوي خوش
10 شميمه عربی واحد شميم، يك بوي خوش
11 شميمه آشوری بوي خوش
12 شناسا فارسي آگاه و مطلع
13 شنبليد فارسي نام گلي است، از شخصيتهاي شاهنامه، نام كوچكترين دختر برزين، يكي از همسران بهرام گور پادشاه ساساني
14 شوانه کردی گله بان، چوپان
15 شوخ شنگ فارسي نام دختري در رمان تبريز مه آلود
16 شورآفرين فارسي ايجاد كننده هيجان و شوق
17 شورانگيز فارسي هيجان انگيز
18 شوشا فارسي نام قديم شوش
19 شوق انگيز فارسي شوق(عربي) + انگيز(فارسي) آنچه سبب شوق مي شود، اشتياق آور
20 شوكا فارسي در گويش مازندران آهو
21 شه گل فارسي شاهگل
22 شهبانو فارسي شاه بانو ملكه، همسر شاه
23 شهپر فارسي شاه پر ، هر يك از پرهاي اصلي بال پرندگان، بال بزرگ، شهبال
24 شهدخت فارسي شاهدخت
25 شهددخت فارسي شهد(عربي) + دخت (فارسي) دختر شيرين
26 شهربانو فارسي ملكه، بانوي شهر، نام يكي از دختران يزدگرد پادشاه ساساني و همسر حسين(ع)
27 شهرزاد فارسي زاده شهر، نام دختري زيبا كه داستانهاي هزار و يك شب از زبان او نقل شده است
28 شهرگل فارسي گل شهر
29 شهرناز فارسي از شخصيتهاي شاهنامه، نام دختر جمشيد پادشاه پيشدادي و مادر سلم و تور فرزندان فريدون پادشاه پيشدادي
30 شهرو فارسي نام زني زيبا در منظومه ويس و رامين، از شخصيتهاي شاهنامه، نام موبدي دانا و اداره كننده ايران در زمان كودكي شاپور ذوالاكتاف پادشاه ساساني
31 شهرويه فارسي نام دختر خسروپرويز پادشاه ساساني
32 شهره عربی مشهور، نامدار و نامور
33 شهلا عربی داراي رنگ سياه چون رنگ چشم ميش، رنگ ميشي، زيبا و فريبنده(چشم)، نوعي نرگس كه حلقه وسط آن سرخ يا بنفش است
34 شهناز فارسي موجب فخر و نازش شاه، نام يكي از لحنهاي قديم موسيقي ايراني، نام يكي از گوشه هاي موسيقي ايراني،نام خواهر جمشيد پادشاه پيشدادي
35 شهنواز فارسي مورد نوازش شاه قرار گرفته
36 شهين فارسي مركب از شه( شاه) + ين( پسوند نسبت)
37 شيبا فارسي شيوا آشفته، پريشان
38 شيدا آرامی عاشق، شيفته، دلداده
39 شيدخت فارسي دختر خورشيد
40 شيدر فارسي آن كه چهره اي زيبا و درشان دارد
41 شيده فارسي روشنايي، خورشيد، از شخصيتهاي شاهنامه، نام پسر افراسياب توراني
42 شيرات آشوری آواز، ترانه
43 شيرزن فارسي زن شجاع، از شخصيتهاي شاهنامه، نام دلاوري توراني در زمان افراسياب توراني و كيخسرو پادشاه كياني
44 شيرين فارسي مطبوع، دلنشين، زيبا، عزيز، گرامي، از شخصيتهاي شاهنامه، نام همسر خسروپرويز پادشاه ساساني
45 شيرين بانو فارسي بانوي زيبا و دلنشين
46 شيرين جهان فارسي مركب از شيرين( مطبوع، دلنشين) + جهان، نام دختر فتحعلي شاه قاجار
47 شيرين دخت فارسي دختر زيبا
48 شيرين گل فارسي گل زيبا
49 شيفته فارسي عاشق، مجنون، ديوانه، مجذوب
50 شيلا هندی از نامهاي متداول هندي
شيلان فارسي چيلان، عناب
2 شيلان مغولی مهماني، سور
3 شيما عربی زني كه روي چانه اش خال دارد ، زن زيباي عرب، نام دختر حليمه سعديه دايه پيامبر(ص)
4 شينا فارسي شناوري - سعي و كوشش جد وجهد
5 شيناب فارسي شينا - شناوري - سعي و كوشش جد وجهد
6 شيوا فارسي فصيح، بليغ
7 شيوه فارسي روش، قاعده، حالت، وضع
8 شايلين ترکی بي همتا
1 سابرينا آشوری مژده، بشارت
2 سابود فارسي هاله، خرمن ماه
3 ساتي فارسي در مصر باستان، نام فرشته نگهبان ارواح
4 ساتيا فارسي از نامهاي باستاني
5 ساجده عربی مؤنث ساجد، سجده كننده
6 ساحر عربی سحركننده، افسونگر
7 ساحره عربی سحركننده، افسونگر
8 ساحل عربی زميني كه در كنار دريا يا درياچه واقع شده است
9 سارا عبری شاهزاده خانم ،نام همسر ابراهيم(ع) و مادر اسحاق(ع)
10 سارال کردی نام روستايي در نزديكي سنندج
11 سارالماز ترکی ناپژمردني، بدون خزان
12 ساره عبری سارا
13 ساريان فارسي نام روستايي در نزديكي مشهد
14 سارينا فارسي خالص،پاك
15 سازك فارسي ساز كوچك
16 سازين فارسي نام روستايي در نزديكي زنجان
17 ساطعه عربی مؤنث ساطع
18 ساعده عربی مؤنث ساعد ، كمك كننده، مددكار
19 ساغر ترکی جام شراب
20 ساقي عربی آن كه شراب در پياله مي ريزد و به ديگري مي دهد
21 سالمه عربی مؤنث سالم، فاقد بيماري، بدون عيب يا خرابي
22 سالومه عبری صلح و آرامش،صفا و دوستي ، نام خواهر مريم عذرا و خاله حضرت عيسي(ع) همچنين نام ملكه يهود و دختر هرود فليپ
23 سالويا لاتین نام گلي است
24 سام فارسي سوگند، پيمان
25 سامره عربی مؤنث سامر، نام شهري در عراق كه مرقد امام دهم و يازدهم در آن واقع شده است
26 سامه فارسي سوگند، پيمان
27 ساميرا عربی سميرا -زن بزرگوار - نام عمه شيرين در داستان خسرو و شيرين ترجمه عربي مهين بانو است- وسيله اي كه با آن حجامت مي كنند - نام محلي در نزديكي مكه
28 ساميه عربی مؤنث سامي - زن بلند قد- كسي كه عازم شكار است
29 ساناز ترکی نوعي گل ، نادر، كمياب
30 سانلي ترکی معروف، نامدار
31 سانيا فارسي در گويش مازندران سايه روشن جنگل
32 ساورينا آشوری اميد
33 ساوند فارسي نام روستايي در نزديكي كرمان
34 ساويز فارسي خوش خلق، نيكخو
35 ساويس فارسي گرانمايه و با ارزش
36 ساوين فارسي سبدي كه در آن پنبه مي گذارند
37 ساهره عربی مؤنث ساهر،چشمه روان
38 سايا ترکی نعمت
39 سايره عربی ستاره گردنده، سياره
40 ساينا فارسي سيمرغ، عنقا
41 ساينه فارسي در گويش مازندران سايه
42 سايه فارسي تاريكي اي كه به سبب جلوگيري از تابش مستقيم نور در جايي ايجاد مي شود ، تصويري از كسي يا چيزي كه هنگام واقع شدن او يا آن در برابر نور ايجاد مي شود ، حمايت، پناه
43 سبا فارسي نام شهري در يمن كه بلقيس ملكه انجا بوده است
44 سبارو فارسي كبوتر
3 سپاكو فارسي نام همسر چوپاني كه كوروش را به او سپرده بودند تا بكشد اما او مانع شد و كوروش را مانند فرزند خودش بزرگ كرد
4 سپيدار فارسي درختي از خانواده بيد با برگهاي براق
5 سپيده فارسي روشني كم رنگ آسمان قبل از طلوع افتاب
6 سپيده گل فارسي گل سپيد
7 سپينود فارسي از شخصيتهاي شاهنامه، نام دختر شنگل هندي و همسر بهرام گور پادشاه ساساني
8 ستاتيرا فارسي استاتيرا، همسر اردشير دوم پادشاه هخامنشي
9 ستاره فارسي هر يك از اجسام نوراني آسمان كه شبها از زمين به صورت نقطه هاي نوراني ديده مي شوند ، بخت، اقبال ، نام مادر ابوعلي سينا دانشمند نامدار ايراني
10 ستاك فارسي شاخه تازه رسته و نازك
11 ستايش فارسي سپاس حمد خداوند، ستودن، تعريف، تمجيد شدن
12 ستوده فارسي ستايش شده
13 سحر عربی زمان قبل از سپيده دم ، صبح
14 سحرناز فارسي,عربی سحر(عربي) + ناز(فارسي) مركب از سحر( زمان قبل از سپيده دم) + ناز( زيبا)
15 سحرنوش فارسي,عربی سحر(عربي) + نوش(فارسي) ، دوستدار سحر و روشنايي، صبوحي كننده
16 سدا ارمنی نام قهرمان يكي از داستانهاي ارمني
17 سرآويز فارسي آنچه به سر مي آويزند
18 سرخاب فارسي سهراب، گلگون، شاداب ، از شخصيتهاي شاهنامه، نام پسر رستم پهلوان شاهنامه و تهمينه
19 سرگل فارسي اولين گل ، بهترين از هر چيز
20 سرمه فارسي ماده اي سياه رنگ كه براي آرايش مژه ها و پلك چشم به كار مي رود
21 سروآزاد فارسي نام زني در منظومه ويس و رامين
22 سروبن فارسي درخت سرو، معشوق خوش قد وقامت
23 سروتن فارسي آن كه اندامي زيبا و بلندبالا دارد
24 سروجهان فارسي نام دختر فتحعلي شاه قاجار
25 سرور عربی شادماني، خوشحالي
26 سروگل فارسي مركب ازسرو ( درختي هميشه سبز) + گل
27 سروناز فارسي درختي بلند و زينتي، معشوق خوش قد و قامت
28 سروين فارسي شبيه سرو، مانند سرو
29 سرير عربی تخت پادشاهي، اورنگ
30 سريرا فارسي زيبا
31 سعيده عربی مؤنث سعيد ،خجسته، مبارك، خوشبخت، سعادتمند
32 سكينه عربی آرامش، آهستگي، نام دختر امام حسين(ع)
33 سلاله عربی فرزند، نسل
34 سلطنت عربی پادشاهي، فرمانروايي
35 سلما عربی نام زنان عرب
36 سلماز ترکی سولماز
37 سلمه فارسي نام گياهي است
38 سلمي عربی سلما
39 سليمه عربی مؤنث سليم، داراي قدرت داوري و تشخيص درست ، سالم
40 سما عربی آسمان
41 سمانه عربی سُماني بلدرچين
42 سمر عربی افسانه، داستان ، مشهور
43 سمن فارسي رازقي، ياسمن
8 سمين عربی چاق،فربه ، ارزشمند و عالي معمولاً در مورد سخن و شعر گفته مي شود
9 سمينه عربی مؤنث سمين، چاق،فربه
10 سنبل فارسي گل خوشه اي بلند، به هم فشرده، و معطر به رنگهاي قرمز، آبي، سفيد، و زرد
11 سندوس فارسي نام خواهر خشايارشاه پادشاه هخامنشي
12 سودا ترکی عشق، سودا
13 سودابه فارسي از شخصيتهاي شاهنامه، نام شاه هاماوران و همسر كيكاووس پادشاه كياني
14 سوده عربی نام شهري در نزديكي بغداد
15 سوري فارسي گل سرخ
16 سوريا آشوری ثريا
17 سوزان فارسي سوزاننده
18 سوژا هلندی گياه سويا
19 سوسا فارسي مركب از سو( روشنايي، نور) + سا( پسوند شباهت و همانندي)
20 سوسن فارسي گلي درشت و خوشه اي به رنگها و شكلهاي مختلف
21 سوسنك فارسي از شخصيتهاي شاهنامه، نام يكي از زنان شاعر بهرام گور پادشاه ساساني
22 سوفي یونانی حكيم
23 سوفيا فارسي سوفيه نام پايتخت بلغارستان
24 سوگل ترکی سوگلي
25 سوگلي ترکی مورد محبت و علاقه بسيار، محبوب
26 سوگند فارسي قسم
27 سولماز ترکی هميشه شاداب
28 سولينا فرانسه,ترکی رسمي , مقدس , موقر , محترم ,با احترام,با تشريفات
29 سوميا فارسي محبوب، دوست داشتني
30 سوميتا فارسي لطف و محبت، مهرباني
31 سونا ترکی مرغ آبزي
32 سونيا یونانی خرد، عقل
33 سويل ترکی دوست داشته شده
34 سهي فارسي صفت سرو، راست، از شخصيتهاي شاهنامه، نام همسر ايرج پسر فريدون پادشاه پيشدادي
35 سهيزاد فارسي مركب از سهي( صفت سرو، راست) + زاد
36 سهيلا عربی نرم و ملايم
37 سي بل فرانسه نام ربة النوع خاك
38 سي سام یونانی نام دختر مگابات
39 سي سي كام فارسي كامروا
40 سي گل فارسي سي عدد گل
41 سيب گل فارسي شكوفه سيب
42 سيتا هندی جهان، گيتي
43 سيرانوش فارسي نام ديگر شيرين همسر خسروپرويز پادشاه ساساني
44 سيرنگ فارسي سيمرغ
45 سيفور فارسي پارچه ابريشمي لطيف و ظريف
46 سيم تن فارسي آن كه بدني سفيد چون نقره دارد ، نام يكي از همسران بهرام گور پادشاه ساساني
47 سيما عربی چهره، صورت
48 سيمرخ فارسي آن كه چهره اي سفيد چون نقره دارد
49 سيمين فارسي ساخته شده از نقره، نقره اي
2 سيندخت فارسي از شخصيتهاي شاهنامه، نام همسر مهراب كابلي و مادر رودابه
3 سينره فرانسه گياهي زينتي و نيز دارويي با گلهايي كه در اواخر زمستان و اوايل بهار شكوفا مي شوند، پامچال فرنگي
4 ستيا اوستایی-پهلوي جهان هستي دنيا روزگار- بانوي نجيب و بلندمرتبه- لقب حضرت معصومه - كلمه گيتي در فارسي معاصر تغيير يافته همين اسم است
5 سدنا فارسي,عربی سجده كننده بر خانه خدا - مركب از سدن(عربي) به معناي سجده كردن به كعبه + ابف فاعلي (فارسي)
6 سالسا لاتین تند و تيز- نوعي سسس اسپانيايي -
7 سها عربی نام كوچكترين ستاره ي دب اصغر كه در قديم چشم پزشكان از آن براي آزمون صحت بينايي استفاده مي كرددند
8 سيلوانا ایتالیایی الهه جنگل- دختر جنگلي
9 سلوي عربی كبوتر بهشتي ( بر وزن حلوا)
10 سوگي ترکی عشق
1 يارگل فارسي ياري كه چون گل زيباست
2 يارناز فارسي يار زيبا
3 يارنوش فارسي ياري كه چون عسل شيرين و دلنشين است
4 يارين عبری خوشحالي
5 ياس فارسي گلي زينتي با رنگهاي زرد، سرخ، سفيد، و بنفش و بسيار خوشبو،گل منسوب به حضرت زهرا(س)
6 ياسمن فارسي گلي زينتي با گلهاي درشت و معطر به رنگهاي سفيد، زرد، و قرمز
7 ياسمين فارسي ياسمن
8 ياسمينا فارسي ياس و مينا گلي به رنگهاي سفيد، زرد، و كبود
9 يافا عبری زيبايي، جمال، نام شهري قديمي در ساحل مديترانه
10 يامين عبری نام همسر يعقوب(ع)
11 يرحا عبری نام مادر موسي(ع)
12 يغما ترکی غارت، تاراج، غنيمت،نام شهري در تركستان كه مردمان زيبا و صاحب جمال دارد
13 يغماناز فارسي,ترکی يغما(تركي) + ناز(فارسي) يغما، نام دختر پادشاه چين و همسر بهرام گور پادشاه ساساني
14 يكمال کردی ثروت تقسيم نشدة، دوست جان‏جاني(نگارش کردی : يةكماڵ)
15 يكيتي کردی اتحاد(نگارش کردی : يةكيةتي)
16 يگانه فارسي صميمي، همدل، يكرنگ، بي همتا، بي نظير، تنها و منحصر به فرد
17 يلدا سریانی آخرين شب پائيز در نيم كره شمالي و بلندترين شب سال كه همزمان با ميلاد مسيح(ع) است
18 يلدوز ترکی اولدوز
19 يوتاب فارسي نام خواهر آريوبرزن پادشاه آذربادگان
20 يوكابد عبری خداوند مجد و بزرگي است، نام مادر موسي(ع)
21 يولدوز ترکی مثل ستاره
22 يسنا اوستایی-پهلوي حمد و ستايش خداوند - نام يکي از بخش هاي اوستا است
23 يمنا عربی بانوي با برکت
24 يارات ترکی
25 ياسما فارسي منسوب به ياسمن - مرکب از ياسم(ياسمن) + الف نسبت
 
    
+ نوشته شده در  پنجشنبه چهاردهم آبان ۱۳۸۸ساعت 12:33  توسط tanha |